BIBLIO EXOFYLO TOMOS-IIΤο βιβλίο αυτό ουσιαστικά αποτελεί την αναγκαία συνέχεια της ανανεωμένης β' έκδοσης του «ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να παρουσιασθεί όλη η νομολογιακή εξέλιξη, στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Ν. 2522/1997, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/17, 2004/18 αλλά και του νέου Κανονισμού Προμηθειών (Π.Δ. 118/2007), συμπεριλαμβάνοντας αποφάσεις μέχρι και τον Αύγουστο του 2009.

 

Πρόκειται για μια νέα επιλογή νομολογίας που χρονολογικά αναφέρεται στην περίοδο 2005 – 2009 και προσπαθεί να παρακολουθήσει μεθοδολογικά όλη την διαδικασία της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Ν. 2522/1997, γιατί στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα λόγω της ταχείας εκδίκασης των διαφορών και στο στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης, λύνονται τελικά όλες οι δικαστικές διαφορές και αμφισβητήσεις, που ανακύπτουν από τη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάληψη δημόσιων συμβάσεων.

Αναγκαία συνέχεια λοιπόν το βιβλίο αυτό, σαν «ΤΟΜΟΣ Ⅱ», στο «ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (β' έκδοση), αλλά και ταυτόχρονα πιστεύω ότι αποτελεί αναγκαία και χρήσιμη συνέχεια στην προηγούμενη επιλογή νομολογίας, που κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.» το 2005, με θεματικό τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 2522/1997» και κάλυπτε την χρονική περίοδο από το 1998 μέχρι το 2004.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί, μαζί με την επιλογή νομολογίας του 2005, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο όπου έχει πλέον καταγραφεί το σύνολο των θεμάτων του Ν. 2522/1997, με τα οποία η νομολογία απασχολήθηκε, από την εφαρμογή του νόμου αυτού μέχρι σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για το σύνολο της πρώτης περιόδου εφαρμογής της «Δικονομικής» Οδηγίας 89/665, που ήταν και η πρώτη προσπάθεια του κοινοτικού νομοθέτη να εναρμονίσει το πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας σε όλα τα κράτη – μέλη της ένωσης, το οποίο θα συμπληρωθεί με την Οδηγία 2007/66, όσον αφορά την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Στην παρούσα επιλογή περιλαμβάνονται 225 αποφάσεις ακολουθώντας μεθοδολογικά τη διαδικασία του Ν. 2522/1997 (δηλ. ξεκινώντας από το πεδίο εφαρμογής μέχρι την προθεσμία για την αίτηση ακύρωσης ή της κύριας αγωγής), σε παράλληλο όμως συνδυασμό με την τυπική σειρά διεξαγωγής ενός δημοσίου διαγωνισμού (δηλ. ξεκινώντας από τη διακήρυξη, την συμμετοχή, την εγγυητική επιστολή, τα δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέχρι την απόφαση ματαίωσης) πάντα στα πλαίσια της πιθανολόγησης ή μη κάποιας παράβασης και της στάθμισης των συμφερόντων.

Για το σκοπό δε της μεγαλύτερης δυνατής νομικής πληρότητας προστέθηκε ένα Δεύτερο Μέρος με 3 κεφάλαια με αποφάσεις του Δ.Ε.Κ., αναλύοντας θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 89/665, τους θεμελιώδεις κανόνες που πρέπει να διέπουν τους διαγωνισμούς, ειδικά θέματα διαγωνισμών, μέχρι τις «in house» συμβάσεις («οιονεί αυτεπιστασίας») και τις συμβάσεις παραχώρησης.

Εξάλλου ο Ν. 2522/1997 δεν παύει να θέτει προκλητικά και σε καθημερινή βάση το θέμα της αναμέτρησης της εθνικής νομολογίας με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, μιας και ο Εθνικός Δικαστής οφείλει είτε να αφήσει ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη διάταξη του εθνικού δικαίου (πρότερη ή επόμενη της κοινοτικής) είτε να δώσει στις διατάξεις της εθνικής ρύθμισης που καλείται να εφαρμόσει ερμηνεία, σύμφωνα με τις επιλογές του κοινοτικού δικαίου και με τον μανδύα πλέον του Κοινοτικού Δικαστή να εφαρμόσει τη νομολογία του Δ.Ε.Κ. και να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή των κανόνων και θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου.

Με την προσπάθεια αυτή θεωρώ ότι αναδεικνύεται το πόσο ο ρόλος της νομολογίας παραμένει καίριος αλλά ταυτόχρονα πρωταγωνιστικός, καλούμενος να επιλύσει σωρεία ζητημάτων που γεννά η διαγωνιστική διαδικασία και ταυτόχρονα πιστεύω ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάθε συλλογή – επιλογή νομολογίας, όπως η παρούσα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικά χρήσιμο και ασφαλή σύμβουλο σε κάθε νομικό παραστάτη. Το εάν ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κάθε φορά, μόνο οι αναγνώστες μπορούν να το κρίνουν.

Η μεγάλη πλειοψηφία των αποφάσεων που επελέγησαν, από τις 225 που περιέχονται, αναγκαστικά προέρχεται από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μιας και η δυσχέρεια της διάγνωσης της πιθανολόγησης, μαζί με το συνήθως υπέρτερο δημόσιο συμφέρον στη διαδικασία των πολιτικών δικαστηρίων, οδηγεί όλους σχεδόν τους συναδέλφους στο να αποφεύγουν, όσο μπορούν πλέον, τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

prosklisi fix

photo 2 fix

photo 3 fix

photo 4 fix

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΒΛΕΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΛΕΠΕ http://www.sakkoulas.gr