Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010

Degleris Prosklisi-SAKKOULAS-sm

Η ψήφιση του Ν. 3886/2010 με σκοπό την εναρμόνιση προς τη νέα «δικονομική» Οδηγία 2007/66, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων.

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η θεωρητική ανάλυση, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του Ν. 3886/2010 κατά το χρονικό διάστημα των τριών ετών που μεσολάβησε από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα. Η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη ως εξής:

Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά στις «δικονομικές» Οδηγίες 89/667/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, ως και στη διαδρομή τους μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τροποποίησή τους από την Οδηγία 2007/66 και στην «ιστορία» ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό δίκαιο.

Στη συνέχεια, στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, αναπτύσσονται διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. Η ανάπτυξη γίνεται με τη μορφή της κατ’ άρθρο θεωρητικής ανάλυσης, βασισμένης απόλυτα στα νομολογιακά πορίσματα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων της χώρας και με πολυπληθείς παραπομπές σε προσεκτικά επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις, αποσπάσματα των οποίων παρατίθενται υπό μορφή παραπομπών σε κάθε θέμα που αναλύεται. Άλλες δε σημαντικότερες παρατίθενται αυτούσιες στο τέλος κάθε επιμέρους κεφαλαίου.

Με τον τρόπο αυτό αναλύεται όλη η διαδικασία της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3886/2010, την προδικαστική προσφυγή και το αρμόδιο δικαστήριο έως την Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, την έκδοση απόφασης και την Αίτηση Ακύρωσης, καλύπτοντας το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει κανείς στα πλαίσια της προσωρινής (και όχι μόνο) δικαστικής προστασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Περαιτέρω ως ειδικότερο θέμα αναπτύσσεται στο Δεύτερο μέρος του βιβλίου η «περιπέτεια» της θέσπισης του νέου παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, με παράθεση της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την αμφισβήτηση της συνταγματικότητάς του, ως και τις επανειλημμένες τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο καταβολής του.

Τέλος ως Παράρτημα παρατίθενται κωδικοποιημένες τόσο οι Οδηγίες 89/665 και 92/13, όσο και ο Ν. 3886/2010, με σκοπό την ευχερέστερη αναδρομή του αναγνώστη στις διατάξεις τους, με τη μορφή που αυτές ισχύουν σήμερα.

IMG 0217 vivlio