«ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: ΓΙΑ ΤΗ “ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ” (ΑΡΘΡΟ 63 ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24 - ΑΡΘΡΟ 78 Ν. 4412/2016)»

 

prosklisi eed